Positief resultaat in halvering footprint

Het doel om in 2030 onze footprint te halveren terwijl Concrete Valley Group, waarvan mbX onderdeel is, blijft doorgroeien komt in zicht. Uit de CO2 emissie inventaris 2022 uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Stapper Duurzaam Advies (scope 1 & 2, ISO-1 14064-1) blijkt dat wederom de CO2 uitstoot flink is gedaald.

CO2-prestatieladder

Het onderzoek is door Stapper uitgevoerd volgens de CO2-prestatieladder (methodiek van de onafhankelijke Stichting Klimaat Vriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) binnen de gehele organisatie van Concrete Valley, waartoe Waco, Microbeton, mbX, Timber Structures, Concrete Valley Projects Ltd. behoren. Om de CO2 uitstoot te bepalen is de organisatie onderverdeeld in de onderdelen kantoor/werkplaats en mobiliteit die beide weer zijn onderverdeeld in subcategorieën zoals aardgasverbruik, elektriciteitsverbruik, wagenpark en vliegverkeer. De inventarisatie werd voor het eerst uitgevoerd in 2017 wat als basisjaar wordt gehanteerd.

 

Directe en indirecte uitstoot

Binnen het bepalen van de totale CO2 uitstoot worden nog vijf broeikasgassen meegerekend te weten: CH4, N2O, HFK’s, PFK’s en SF6. Om de invloed van verschillende broeikasgassen te kunnen optellen, worden emissiecijfers omgerekend naar CO2-equivalenten. De omrekening is gebaseerd op het ‘Global Warming Potential’ (GWP), de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect.
Conform het protocol wordt onderscheid gemaakt binnen de CO2 uitstoot in scope 1, scope 2 en scope 3. Scope 1 omvat alleen directe broeikasgasemissie die we zelf uitstoten veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Scope 2 is indirecte uitstoot. Hierin wordt de elektriciteit meegenomen, dit is de uitstoot die vrijkomt bij de productie van elektriciteit. Tenslotte komt er bij onze organisatie indirecte CO2-emissie vrij waar we zelf geen invloed op hebben bijvoorbeeld afvalverwerking door een externe partij.

 

Conclusie

Concrete Valley heeft de afgelopen jaren hoog ingezet op het verduurzamen van de organisatie. Dit levert een mooi resultaat op. De totale scope 1 en 2 CO2-uitstoot van Concrete Valley bedroeg in 2022 290,99 ton ten opzichte van 380,61 ton in 2017, 360,50 ton in 2020 en 337,19 ton in 2021. De CO2-uitstoot per fte is wederom gedaald. In 2020 bedroeg de gemiddelde uitstoot nog 6,32 tonCO2/FTE, in 2021 was dit 5,44 tonCO2/FTE en in 2022 is dit weer gedaald naar 4,28 tonCO2/FTE. In 2023 zullen we door deze CO2 uitstoot reductie een gouden CSC-certificering ontvangen.